RESTAURANT

Japanese

KINPACHI

Telephone  (1670)234-6900